Macedonian Journal of Medical Sciences
[International Peer Reviewed]

 

About MJMS

Our policies

MJMS Online

For contributors

Services

Why publish in MJMS?
Editors
Boards
Indexing
Membership
Evaluation

Editorial & publishing policies
Competing interests policy 
Open access
Open access license

Reviewer guidelines

Online first
Current issue
Journal archive

Online first fact sheet
Free Registration

Guidelines  [pdf]
ICMJE Disclosure Form
Online submission
Help for authors
Reviewers of MJMS

Contact

Transliteration
Subscriptions

Advertising
Reprints and permissions
Resources and links

 

ИЗВАДОК                                                                   [Цел текст во PDF] [Англиски извадок] [OnlineFirst цел текст во PDF]

 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008 Sep 15; 1(1):3-12.

doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0011

Насловна страна

 

60 години Медицински факултет во Република Македонија (1947-2007)

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија

 

Медицинскиот факултет во Скопје, Република Македонија е основан во 1947 година со неговите едукативни и здравствени активности коишто би требало да доведат до подобрување на здравствената заштита во земјата. Во изминативе шеесет години Медицинскиот факултет ја промени својата структура, позиција и својата улога неколку пати за да ги задоволи потребите на општеството за континуирано зголемување на квалитетот и квантитетот на терцијалната здравствена заштита, едукација на студентите по медицина, како и истражувањата во полето на биомедицината. Денес, организациската структура на Медицинскиот факултет се состои од 12 институти и три наставни бази во претклиничкиот дел; 25 клиники, 3 институти и седум наставни бази кои учествуваат активно и во едукативните и во научните активности. Вкупно има 33 катедри кои ја изведуваат целокупната едукативна (додипломска и постдипломска настава, специјализација и суб-специјализација), научната дејност и овозможуваат здравствени услуги. Овие 33 катедри се активно вклучени во реализацијата на наставните програми, не само на Медицинскиот факултет, туку и на Стоматолошкиот факултет, Фармацевтскиот факултет, Факултетот за природни науки и Факултетот за физичка култура. Медицинскиот факултет е член на европското и светското семејство на овој вид институции.

 

Клучни зборови: Медицински факултет; образование; здравствена заштита; наука; Република Македонија 

 

Publication of the MJMS is supported by the Macedonian Ministry of Education and Sciences. Publisher: Institute of Immunobiology and Human GeneticsSkopje, Republic of Macedonia.

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

MJMS Print (ISSN 1857-5749) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year. MJMS Online (ISSN 1857-5773) offers free access to all articles.


Creative Commons Attribution LicenseAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.