Macedonian Journal of Medical Sciences
[International Peer Reviewed]

 

About MJMS

Our policies

MJMS Online

For contributors

Services

Why publish in MJMS?
Editors
Boards
Indexing
Membership
Evaluation

Editorial & publishing policies
Competing interests policy 
Open access
Open access license

Reviewer guidelines

Online first
Current issue
Journal archive

Online first fact sheet
Free Registration

Guidelines  [pdf]
ICMJE Disclosure Form
Online submission
Help for authors
Reviewers of MJMS

Contact

Transliteration
Subscriptions

Advertising
Reprints and permissions
Resources and links

 

ИЗВАДОК                                                                   [Цел текст во PDF] [Англиски извадок] [OnlineFirst цел текст во PDF]

 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008 Jun 15; 1(1):34-40.

doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0006

Клиничка наука

 

Хронична болест калем против домаќин - искуство од еден центар

Zlate Stojanoski1, Aleksandra Pivkova1, Svetlana Krstevska-Balkanov1, Rubens Jovanovik2, Georgi Gocev3, Sonja Genadieva-Stavrik, Lidija Cevreska1, Borche Georgievski1

1Hematology Clinic; 2Institute for Pathology; 3Dermatology Clinic; Medical Faculty, University "Ss Kiril and Metodij", Skopje, Republic of Macedonia

 

Вовед. Со зголемувањето на бројот на пациенти кои имаат перитрансплантантни компликации при трансплантација на матични клетки  (SCT), инциденцата на хронична калем против домаќин болест (cGVHD) е зголемена. cGVHD сега се развива во просечно 30-50% од пациентите на кои им е извршена трансплантација на матични клетки. Ризик факторите за развој на болеста калем против домаќин болест (cGVHD) се: претходна акутна болест калем против домаќин, претходна инфекција со цитомегало вирус, користење на компатибилен но нероднински поврзан донор и комбинација на маж домаќин со жена донор. Сите пациенти со акутна болест калем против домаќин не развиваат хронична болест.Таа може да се јави подоцна како de novo.

Цел. Да се опишат клиничките и патохистолошките наоди и влијанието на хроничната болест калем против домаќин врз преживувањето на алогените приматели на матичните клетки.

Материјал и методи. Во текот на изминативе 7 години беа третирани 40 пациенти со алогена трансплантација на матични клетки од ХЛА идентични браќа/сестри. Профилаксата за акутна болест калем против домаќин беше според Seattle протоколот.

Резултати. 12 пациенти (6 мажи, 6 жени; средна возраст 34,5) развија хронична болест калем против домаќин (7 од нив de novo). Распределба според дијагноза: акутна миелоидна леукемија (n=8), хронична миелоидна леукемија (n=3), примарна миелофиброза (n=1). Шест од нив имаа ограничена болест, а 6 во екстензивна форма. Третманот се состоеше од: кортикостероиди + CsA (6), Mophetyl mycophenolate (4), Tacrolimus (2), Photochemiotherapy (3). 10 пациенти (83%) се живи, а 2 (17%) починаа.

Заклучок. И покрај предностите со ткивнокомпатибилното совпаѓање и имуносупресивните лекови, хроничната болест калем против домаќин продолжува да биде честа и во голем дел летална компликација при трансплантацијата на матични клетки.

 

Клучни зборови: трансплантација на алогени стем клетки; болеста калем против домаќин.  

 

Publication of the MJMS is supported by the Macedonian Ministry of Education and Sciences.
Publisher:
Institute of Immunobiology and Human GeneticsSkopje, Republic of Macedonia.
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
MJMS Print (ISSN 1857-5749) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year.
MJMS Online (ISSN 1857-5773) offers free access to all articles at http://www.mjms.ukim.edu.mk/.

Creative Commons Attribution LicenseAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.