Macedonian Journal of Medical Sciences
[International Peer Reviewed]

 

About MJMS

Our policies

MJMS Online

For contributors

Services

Why publish in MJMS?
Editors
Boards
Indexing
Membership
Evaluation

Editorial & publishing policies
Competing interests policy 
Open access
Open access license

Reviewer guidelines

Online first
Current issue
Journal archive

Online first fact sheet
Free Registration

Guidelines  [pdf]
ICMJE Disclosure Form
Online submission
Help for authors
Reviewers of MJMS

Contact

Transliteration
Subscriptions

Advertising
Reprints and permissions
Resources and links

 

ИЗВАДОК                                                                   [Цел текст во PDF] [Англиски извадок] [OnlineFirst цел текст во PDF]

 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008 Sep 15; 1(1):18-25.

doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0004

Базична наука

 

Аберантно прикажување на Policistin-1  во туморите од бубрежните клетки

 

Jean Gogusev1, Yves Chretien2, Dominique Droz1, 3

1INSERM U507, Hôpital Necker; 2Service d’Urologie, Hôpital Necker; 3Service d’Anatomie Pathologique, Hopital Necker-Enfants Malades, Paris, France

 

Policistin-1 (PC1) е клеточен трансмембрански протеин кодиран од  генот за полицистична болест на бубрези  (PKD1), често прикажан во зрел/во развој бубрег и во автосомна полицистична болест на бубрезите (ADPKD). Ограничени податоци се достапни во врска со поврзаноста односно вклученоста на PC1 во бубрежната туморска генеза. Прикажаноста на policistin-1 беше одредена во 8 јасни карциноми на бубрежните клетки (RCCs), 7 тумори на папиларните клетки во тубулите, 3 солидни карциноми на бубрежните клетки развиени во пациенти со болеста на von Hippel-Lindau (VHLD), еден карцином на бубрежните клетки развиен во пациент на хронична хемодијализа и еден ангиолипом кај пациент со Tuberous sclerosis (TS). Во нормален бубрег, константно ниво на policistin-1 е откриено во дисталните тубули, собирачкиот канал, гломерулските подоцити и васкуларните мазни мускулни клетки. Најсилната имунореактивност кон policistin-1 беше забележана во епителните клетки кои се поставени на цистичните компоненти во сите ADPKD ткива. Пет случаи на јасен клеточен тип на RCCs и два тубуло-папиларни клеточни типа на RCCs постојано прикажуваа PC1. Во реналните карциноми асоцирани со болеста на VHLD, и неопластичните клетки и регионите со цистично ткиво слабо прикажуваа PC1. Во TS асоциран ангиомиолипом, васкуларната компонента беше PC1 позитивна, додека туморските клетки беа оскудно обоени. Сегашниот извештај укажува на постојано прикажување на продуктот од PKD1  генот, policistin-1, во нормален бубрег, ADPKD ткива и карциноми на реналните клетки. Пронајденото ни сугерира дека нивото на PC1 експресијата е поврзана со клеточниот тип на туморот, и е почест дури и во јасните типови на RCCs.

 

Клучни зборови: Полицистин-1 (ПЦ-1); автозомна полицистична бубрежна болест (АДПКД); карцином на бубрежни клетки; болеста на von Hippel-Lindau (VHLD); имунохистохемија.

 

Publication of the MJMS is supported by the Macedonian Ministry of Education and Sciences. Publisher: Institute of Immunobiology and Human GeneticsSkopje, Republic of Macedonia.

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

MJMS Print (ISSN 1857-5749) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year. MJMS Online (ISSN 1857-5773) offers free access to all articles.


Creative Commons Attribution LicenseAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.