Macedonian Journal of Medical Sciences
[International Peer Reviewed]

 

About MJMS

Our policies

MJMS Online

For contributors

Services

Why publish in MJMS?
Editors
Boards
Indexing
Membership
Evaluation

Editorial & publishing policies
Competing interests policy 
Open access
Open access license

Reviewer guidelines

Online first
Current issue
Journal archive

Online first fact sheet
Free Registration

Guidelines  [pdf]
ICMJE Disclosure Form
Online submission
Help for authors
Reviewers of MJMS

Contact

Transliteration
Subscriptions

Advertising
Reprints and permissions
Resources and links

 

ИЗВАДОК                                                                   [Цел текст во PDF] [Англиски извадок] [OnlineFirst цел текст во PDF]

 

Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008 Jun 15; 1(1):50-58.

doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2008.0002

Клиничка наука

 

Антифунгална профилакса кај пациенти на кои им е извршена трансплантација на хематопоетски матични клетки

 

Zlate Stojanoski1, Aleksandra Pivkova1, Sonja Genadieva-Stavrik1, Lidija Cevreska1, Milena Petrovska2, Borche Georgievski1

1Hematology Clinic, Medical Faculty, University Stís Cyril and Methodius, Skopje; 2Institute of Microbiology and Parazitology, Medical Faculty, University Stís Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia.

 

Вовед. Во согласност со имунолошкиот дефицит, периодот по трансплантација на хематопоетски  матични клетки (HSCT) може да се подели во три фази: апластична фаза, фаза на акутна болест калем против домаќин, и фаза на хронична болест калем против домаќин. Фунгалните инфекции се предоминантни во првата, апластична фаза. Високата неутропенија и имплантацијата на централен венски катетер се двата најголем ризик фактори кои придонесуваат за инфекција.

Цел. За да се анализираат ретроспективно фунгалните инфекции, да се изолираат фунгите и да се споредат успесите од различни антифунгални стратегии за време на првите 30 дена по трансплантацијата.

Материјал и методи. Во изминативе 7 години (2000-2007) изведени се 128 HSCT кај 120 пациенти со различни хематолошки болести. Мажи: 68, жени: 58. Средна возраст: 34 години. Пациентите беа третирани во стерилна соба, обезбедена со HEPA филтри и беа ставени на специјална диета. Антифунгална профилакса со Flucoanzole 200 mg, Itraconazole 200 mg, или комбинација на Flucoanzole 200/Itraconazole 200 (при високо ризични пациенти) беше давана од 0 ден до +100 дена. Пациентите беа третирани  во стерилна соба, обезбеднеа со HEPA филтри и беа ставени на специјална диета.

Резултати. Пациентите третирани со  Flucoanzole 200/Itraconazole 200  имаа само неколку орофарингеални кандидијази, без знаци на инвазивна фунгална инфекција. Нема  статистички значајна разлика помеѓу профилаксата со Flucoanzole  и  Itraconazole (p=0.302). Non-Albicans Candida е предоминантно изолирана фунга (non-albicans Candida vs Candida Albicans: 54 % vs 46%). Немаше изолирано Aspergillus за време на првата фаза кај пациенти по HSCT.

Заклучок. Растечката инциденца на инвазивни фунгални инфекции и моменталните проблеми со рана дијагноза налагаат интензивно истражување на нови лекови и понатамошен развој за дијагноза и третман на инвазивните фунгални инфекции.

 

Клучни зборови: фунгална инфекција; трансплантација на матични клетки.

 

Publication of the MJMS is supported by the Macedonian Ministry of Education and Sciences.
Publisher:
Institute of Immunobiology and Human GeneticsSkopje, Republic of Macedonia.
This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
MJMS Print (ISSN 1857-5749) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year.
MJMS Online (ISSN 1857-5773) offers free access to all articles at http://www.mjms.ukim.edu.mk/.

Creative Commons Attribution LicenseAll site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.